Sign up for our newsletter

Latest news

Youth United Social Action Awards 2017 - Dwyryd Pioneers & Venturers, Woodcraft Folk in Wales (Dwyryd Dreigiau ac Anturwyr, Gwerin y Coed)

Youth United Social Action Awards 2017 - Dwyryd Pioneers & Venturers, Woodcraft Folk in Wales (Dwyryd Dreigiau ac Anturwyr, Gwerin y Coed)

11th January 2017

Yn dilyn cynnydd yn y traffig trwy eu pentref, cafodd un o aelodau’r grŵp ei daro gan gar ar ddiwrnod pan oedd y ddynes lolipop i ffwrdd ar ei gwyliau. Roedd y grŵp wedi bod yn dysgu am ffilmio, ac fe benderfynon nhw gyfweld y cynghorydd lleol, pennaeth yr ysgol, pobl busnes lleol a’r heddlu. Fe wnaethon nhw hyrwyddo’r fideo roedden nhw wedi’i chreu ar YouTube, er mwyn codi ymwybyddiaeth am bryderon traffig yn eu cymuned, yn enwedig y diffyg croesfannau cerddwyr.

O ganlyniad uniongyrchol i weithredoedd y grŵp, mae’r cynghorydd lleol wedi ysgrifennu at y Cynulliad ac wedi derbyn ymateb gan un o’r gweinidogion i ddweud y bydd y broblem yn cael ei ymchwilio fel blaenoriaeth. Mae creu fideo a’i hyrwyddo ar y sianel deledu rhyngrwyd leol a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol wedi helpu i wneud pobl yn ymwybodol y gallan nhw chwarae rhan ddefnyddiol mewn sicrhau newid.

Mae’r grŵp wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau gweithredu cymdeithasol eraill, yn cynnwys pacio dillad i’w hanfon at ffoaduriaid, plannu coed a chlirio’r prysgwydd er lles bywyd gwyllt yn y warchodfa natur leol, a defnyddio’u sgiliau gwneud ffilmiau i gynnal cyfweliadau gyda phobl hŷn yn eu cymuned am e4u hatgofion o weithio yn y diwydiant ffrwydron lleol.

Following increasing traffic through their village of Penrhyndeudraeth (North Wales), one of the group members was hit by a car on a day the lollipop lady was away on holiday. The group, who had been learning film decided to interview the local councillor, the head teacher, local business people and the police. They publicised the video they created on YouTube, in order to raise awareness of traffic concerns in their community, especially the lack of pedestrian crossings.

As a direct result of the group's actions, the local councillor has written to the Welsh Assembly and received a response from one of the ministers to say that the problem will be investigated with priority. Making a video and publicising it on the local internet TV station and on social media has helped to make people aware that they can play a useful part in bringing about change.

Other social action they have been involved in includes packing clothes to send to refugees, planting trees and clearing the undergrowth for wildlife at the local nature reserve and using their film making skills to interview older people in the community about their memories working in a local explosives industry.